Životopisy přednášejících celostátního setkání animátorů seniorů 2014

Životopisy přednášejících celostátního setkání animátorů seniorů 2014

P. doc. Michal Kaplánek, Th.D. SDB

P. doc. Michal Kaplánek, Th.D. SDB se narodil 14. července 1962 v Praze. Na gymnáziu v Brandýse nad Labem maturoval v roce 1980. O dva roky později složil ještě maturitu na Střední knihovnické škole v Praze. Téhož roku zahájil studia na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě, která v letech 1984-86 přerušil kvůli vojenské službě. V roce 1989 teologickou fakultu absolvoval a stal se kaplanem ve farnosti sv. Bartoloměje v Plzni. Následujícího roku zde založil Salesiánské středisko mládeže, které pět let vedl. V roce 1995 zahájil licenciátní a doktorandské studium na teologické fakultě v Linci, které dokončil o tři roky později. Poté nastoupil jako odborný asistent na TF JU. V letech 2002-2004 externě vyučoval na KTF UK v Praze. V roce 2007 byl jmenován docentem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2011 vyučuje na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok, od července 2012 je jejím ředitelem.

P. Jan Rybář SJ

P. Jan Rybář SJ se narodil dne 16. července 1931 v Brně, kde prožil i své dětství. V roce 1945 vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1950 byl internován, po propuštění v roce 1951 složil tajně po noviciátu v Brně sliby. V roce 1952 nastoupil na základní vojenskou službu k PTP. Po roce (po vojně) 1954 pracoval jako dělník ve strojírenství a stavebnictví. Přitom tajně studoval. V roce 1960 byl znovu zatčen. Ve vězení dokončil svá studia. V roce 1962 ho na kněze tajně vysvětil také uvězněný biskup Karel Otčenášek. Při uvolnění v roce 1968 studoval na universitě v Innsbrucku. Po návratu a nastolení normalizačního procesu odešel v prosinci 1969 do farnosti Trutnov-Poříčí. Tam zůstal 17 let. V roce 1986 odešel do Janských Lázní. V roce 1990, po sametové revoluci ho přestala po 21 letech sledovat StB a získal farnost v Rychnově nad Kněžnou, kde působil až do roku 2004, kdy odešel do důchodu. V současnosti žije v Trutnově, je výpomocným duchovním a exercitátorem.

Mons. ThDr. Ján Majerník

Mons. ThDr. Ján Majerník se narodil 27. března 1956 v Humenném na Slovensku. Základní vzdělání a studium gymnázia dokončil ve svém rodném městě v roce 1975. Následně emigroval do USA, odtud se dostal do Říma, kde v letech 1976-1987 studoval teologii a biblické vědy. Dne 6. června 1982 byl papežem Janem Pavlem II. vysvěcen na kněze. V letech 1987-1990 pokračoval studiem biblických věd v Jeruzalémě, které dokončil doktorátem v roce 1990. Poté začal působit jako misionář (kněz) ve Svaté zemi. Je nadšeným organizátorem poutí ze Slovenska. V pastorální činnosti se věnuje také provázení poutníků, kteří pocházejí ze Slovenska a dalších zemí.

Jana Sieberová

Jana Sieberová (1965) je zdravotní sestra, která založila v roce 2009 společně se svým manželem MUDr. Pavlem Sieberem domácí hospicovou péči v Hořicích ve východních Čechách. Nedostatečná péče o umírající pacienty v nemocnicích a snahy o uzákonění eutanázie v České republice byly spouštěcím faktorem k opuštění její profese anesteziologické sestry. Od roku 2008 aktivně přednáší téma eutanázie zdravotníkům a studentům v Královéhradeckém kraji. Je také jednou ze školitelek mezinárodního projektu Vzdělávacího konzorcia zdravotních sester pracujících s pacienty v konečné fázi života pod záštitou mezinárodní nadace Bristol - Myers Squibb Foundation, která se zaměřuje na nerovnosti v péči o pacienty trpící rakovinou ve střední a východní Evropě. Tuto problematiku přednáší pod záštitou Institutu paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Snaží se o to, aby se paliativní péče stala nedílnou součástí zdravotnictví a zároveň bojuje o financování domácí hospicové péče. Od roku 2012 vyučuje na gymnáziu v Hořicích studenty sociálně správního oboru.